Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim

Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Mazowieckim (KPP w Grodzisku Maz.) zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim.

Data publikacji strony internetowej: 2009-01-27

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-09-21

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie),
  • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
  • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie stanowią bezpośredniego odniesienia do konkretnych informacji,
  • mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów lub innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że opis ich zawartości stanowi integralną część artykułu, do którego są dołączone.
  • Na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Maz. mogą znajdować się multimedialne treści, w przypadku których administrator nie jest w stanie zapewnić dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. W takim przypadku prosimy o kontakt z oficer.prasowy.grodzisk-maz@ksp.policja.gov.pl w celu zapewnienia alternatywnego sposobu dostępu do tego elementu, zgodnie z Ustawą z dn. 08.05.2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Art. 7 pkt.1.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono w dniu 2020-09-21 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynatorem do spraw dostępności w Komendzie Powiatowej Policji w Grodzisku Maz.  jest asp.sztab. Andrzej Panek, telefon: 47 72 42 297, adres e-mail: andrzej.panek@ksp.policja.gov.pl.

W przypadku problemów technicznych z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej oficer.prasowy.grodzisk-maz@ksp.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 47 72 42-214. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności do strony internetowej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Dostępność architektoniczna Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Maz.

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim znajduje się na ul. W. Bartniaka 19 w Grodzisku Mazowieckim. Wejście główne, wjazd dla pojazdów oraz parkingi usytuowane są od strony ul. Kierlańczyków. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy i numerem na budynku  oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku i nad zadaszonym wejściem.

Do wejścia głównego prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego po lewej stronie jest winda w postaci platformy dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku, umożliwiająca dostanie się do punktu obsługi interesantów.

W hallu głównym po prawej stronie znajduje się punkt obsługi interesantów. Personel biura obsługi interesantów nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. 

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Wejście na teren KPP w Grodzisku Maz. odbywa się w asyście policjanta lub pracownika, który odbiera osobę z biura obsługi interesantów i kieruje do wyznaczonego miejsca.

Wewnątrz  budynku nie ma windy. Interesanci mogą być obsłużeni w wyznaczonych pomieszczeniach usytuowanych na parterze budynku.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Przed budynkiem, na placu parkingowym są wyznaczone 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

 

Interesanci mogą załatwiać sprawy także w obiektach jednostek Policji podległych Komendzie Powiatowej Policji w Grodzisku Maz.- w Komisariacie Policji w Jaktorowie, Komisariacie Policji w Milanówku, Posterunku Policji w Podkowie Leśnej i Posterunku Policji w Żabiej Woli.

 

Dostępność architektoniczna Komisariatu Policji w Jaktorowie

Siedziba Komisariatu Policji w Jaktorowie (KP w Jaktorowie) znajduje się na ul. Warszawskiej 33 w Jaktorowie. Oznaczona jest tablicą informacyjną na gmachu budynku. Cały obiekt usytuowany jest na parterze i do budynku nie prowadzą schody.  

W hallu głównym po prawej stronie znajduje się punkt obsługi interesantów. Personel biura obsługi interesantów nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. 

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Wejście do pomieszczeń wewnątrz budynku odbywa się w asyście policjanta, który odbiera osobę z biura obsługi interesantów i kieruje do wyznaczonego miejsca.

W obiekcie jest toaleta dla interesantów, nie jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Przed budynkiem, na placu parkingowym jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób  z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

 

Dostępność architektoniczna Komisariatu Policji w Milanówku

Siedziba Komisariatu Policji w Milanówku (KP w Milanówku) znajduje się na ul. Literackiej 13 w Milanówku. Oznaczona jest tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Do wejścia głównego prowadzą schody. Po prawej stronie schodów jest podjazd przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.

W hallu głównym po prawej stronie znajduje się punkt obsługi interesantów. Personel biura obsługi interesantów nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Wejście na teren KP w Milanówku odbywa się w asyście policjanta lub pracownika, który odbiera osobę z biura obsługi interesantów i kieruje do wyznaczonego miejsca.

Wewnątrz  budynku nie ma windy. Interesanci mogą być obsłużeni w wyznaczonych pomieszczeniach usytuowanych na parterze budynku.

W obiekcie na parterze jest toaleta dla interesantów, która jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

 

Dostępność architektoniczna Posterunku Policji w Podkowie Leśnej

Siedziba Posterunku Policji w Podkowie Leśnej (PP w Podkowie Leśnej) znajduje się na ul. Brwinowskiej 17A w Podkowie Leśnej. Oznaczona jest tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Do wejścia głównego prowadzą schody- 3 stopnie . Nie ma windy ani podjazdu dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku.

W hallu głównym po prawej stronie znajduje się punkt obsługi interesantów. Personel biura obsługi interesantów nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. 

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Wejście na teren PP w Podkowie Leśnej odbywa się w asyście policjanta, który odbiera osobę z biura obsługi interesantów i kieruje do wyznaczonego miejsca.

Wewnątrz  budynku nie ma windy. Interesanci mogą być obsłużeni w wyznaczonych pomieszczeniach usytuowanych na parterze budynku.

W obiekcie nie ma toalety dla interesantów.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

 

Dostępność architektoniczna Posterunku Policji w Żabiej Woli

Siedziba Posterunku Policji w Żabiej Woli (PP w Żabiej Woli) pod adresem ul. Główna 11A w Żabiej Woli  jest w trakcie budowy. Interesanci, którzy chcą załatwić sprawę w PP w Żabiej Woli są przyjmowani w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na ul. Głównej 5.  Obiekt jest oznaczony  tablicą informacyjną na drzwiach budynku.

Do wejścia głównego prowadzą schody. Przy schodach jest podjazd dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku.

Interesanci zgłaszają się do pierwszego pomieszczenia po prawej stronie i dalej są kierowani przez policjanta. Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. 

W obiekcie na parterze jest toaleta dla interesantów, nie jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.